Tel. 0180 - 556 747 
Maandag - Vrijdag: 09.00 - 17.00 uur

Winkelwagen - € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden | Impregneermiddelen.nl

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op impregneermiddelen.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door impregneermiddelen.nl schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van  impregneermiddelen.nl.
1.4 Impregneermiddelen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met impregneermiddelen.nl komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@impregneermiddelen.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (Max 10% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper.

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op impregneermiddelen.nl zijn in euros en exclusief BTW.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van impregneermiddelen.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via impregneermiddelen.nl kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling (afhalen, bezorgen door impregneermiddelen.nl tegen afgesproken tarief) - Pin betaling (afhalen)
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door onze koerier : € 9,95.

Artikel 5. levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. impregneermiddelen.nl streeft ernaar om de geplaatste bestelling + verzendkosten binnen 14 dagen te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren
6.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan impregneermiddelen.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij impregneermiddelen.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt impregneermiddelen.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 impregneermiddelen.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van winkel
7.4 Als impregneermiddelen.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is  gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.